Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Termikon s.r.o., IČO 09024824, DIČ CZ09024824, se sídlem Zvoleněves 234, 273 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. značkou C32938 jako prodávající (dále jen „Prodávající“ nebo „Termikon“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Termikon nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s firmou Termikon považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce termikoneshop.cz (dále jen „internetový obchod“) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce firmy Termikon, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prezentace firmy Termikon nebo jejích smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícímu bude zasláno potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

Termikon Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Termikon si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Termikonu, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Termikon uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.
 4. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny firmy Termikon, na e-mailovou adresu firmy Termikon, sdělit osobně v provozovně. Provozovna: Termikon s.r.o., Zvoleněves 285, 273 25. Kontaktní email: info@termikon.cz
 5. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:- o poskytování služeb, které Termikon poskytl s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit – jedná se především o rekuperační jednotku, potrubí balené ve fólii, náhradní filtry apod.
 6. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží firmě Termikon, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží či službu do košíku a odešle objednávku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím. Za případné chyby při přenosu dat firma Termikon nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Termikon neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Termikon předem a sdělit mu, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV, bodu 1. VOP povinen tento dárek vrátit.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Termikon zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Termikonu kupní cenu.
Termikon si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.
Termikon Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.
Má-li Termikon věc odeslat, odevzdá věc dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Termikon odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.
Dodá-li Termikon větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Termikon odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Termikon věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Termikon věc pro přepravu.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Termikon vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000,- Kč vč. DPH, až po úplném úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Termikon provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.
 
Způsoby dodání/dopravy:
 1. Osobní odběr - odběr objednávky osobně na provozovně Prodávajícího
 2. Externím dopravcem -  objednávka bude doručena na adresu/výdejní místo pomocí externího dopravce.

 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Termikon způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Termikon bez zbytečného odkladu informovat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Termikon umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Termikon škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odpovědnost firmy Termikon

Odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Termikon nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých.
Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Porušení smlouvy

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

7. Následný prodej zakoupené věci

Pokud Kupující věc zakoupenou od Termikonu prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat.
Nebude-li o tom Kupující Termikon informovat, považuje Termikon tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupit lze korespondenčně nebo osobně, a to na adrese:

Termikon s.r.o.
Zvoleněves 234
273 25

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží Kupující spotřebitel vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Termikon doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu firmy Termikon spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Prodávající provede kontrolu vráceného zboží a následně odešle částku na uvedený bankovní účet Kupujícího spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo na snížení vrácené částky o případné náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Při nadměrném opotřebené či poškození si Prodávající vyhrazuje právo zboží nepřijmout a odstoupení nevyhovět.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, převodem na účet. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato částka odečtena od vrácené kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Termikon není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží osobně předá nebo doručí vhodným způsobem na provozovnu. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Prodejci zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Termikonem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Termikon právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Termikonu umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 10.000,- Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Termikonu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel

Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele bude částka vyplacena převodem.

3. Odstoupení od smlouvy Termikonem v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Termikon oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.
Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Termikonu.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto Podmínky pro ochranu osobních údajů - http://www.termikoneshop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.
Provozní doba provozovny je uvedena v kontaktních údajích a může se měnit.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz. ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Termikonem a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému či pochybení personálu Termikonu. V takovém případě je Prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

VIII. Platební podmínky

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

Termikon si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Způsob platby:

- Hotově = platbu je možno využít na provozovně Prodávajícího nebo jako úhradu dobírky dopravci.

- Kartou = lze využít jako bezkontaktní platbu na provozovně Prodávajícího.

- Online platba kartou = lze využít pro okamžitou úhradu objednávky skrze online platbu kartou. Poskytovatele platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. - https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

- Online převod = lze využít pro okamžitou úhradu objednávky skrze online bankovnictví. Poskytovatele platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. - https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Termikon Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, vždy převodem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí Prodávajícímu.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Temikon zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Termikon nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy nalezne kupující při objednávce zboží při výběru dopravy.

2. Ostatní podmínky

Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena v poznámce objednávky. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@termikon.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat  e-mailem, nebo poštou Termikonu. Dodatečné reklamace dopravci neuznávají, proto na dodatečnou reklamaci nebude brán zřetel.  

Doporučujeme: při přebírání zásilky pečlivě zkontrolovat její stav. Pro ověření v přítomnosti přepravce zásilku rozbalit a zkontrolovat. V případě poškození vše nafotit a současně s dopravcem sepsat škodný protokol nebo zboží nepřebírat.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Termikonem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontaktů na Termikon pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 19.4.2020 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na provozovně.